Historie hasičských sborů v obci

Z požární knihy licibořických hasičů se dozvídáme, že dne 16. června 1896 udeřil za prudké bouře blesk do hospody „U Paulusových“ v Petříkovicích. Zlověstný sloup černého dýmu vyvalil se k obloze, zvony v okolí se tesklivě rozezvučely, žalostné „hoří“ zaznělo krajem. Kdo mohl, pospíchal k ohni. I licibořičtí občané a s nimi pan učitel Václav Stehlík vyjeli s obecní stříkačkou, aby přispěli k uhašení ohně. Než však do Petříkovic tu kárku dotlačili, bylo po ohni. Svou technickou vyspělost mohli prokázat o pár let později proti požáru ve Rteníně, přesněji
9. srpna 1898, kdy hořeli 3 statky s veškerou uskladněnou úrodou a také 10. ledna 1904 v Mladoňovicích, kde hořela usedlost pana Smetánky.

Právě asi přítomnost okolních hasičských sborů dovedla místní občany ke zřízení vlastních sborů, které v našich obcích vznikaly kolem roku 1900.

V tomto období byl zřízen i hasičský sbor v Petříkovicích a kolem roku 1906 je zde vystavěna hasičská zbrojnice. Do té je později v roce 1933 zakoupena hasičská stříkačka, která byla pořízena ze vstupného z hasičských plesů v místním hostinci u Paulusů a také z příspěvků od místních občanů.

K založení hasičského sboru v Mladoňovicích se váže nemilá příhoda. Hasiči uspořádali v mýtecké hospodě „U Blehů“ ples. Po stěnách jako výzdobu rozvěsili hadice a různé hasičské nářadí. Muzika vesele vyhrávala, a najednou se strhl křik, že Mladoňovicích hoří. Bylo po zábavě, nastal zmatek a k požáru se díky té nešťastně zvolené výzdobě přijelo pozdě. Potom už se nikdy podobným způsobem sál nezdobil.

V roce 1898 byl založen hasičský sbor v Čejkovicích. Po založení tohoto souboru se jeho členy staly občané z Čejkovic, Pohledu a Zbyhněvic, tedy celé tehdy čejkovické obce. Sbor měl 15 zakládajících členů s velitelem Josefem Zitou a vlastnil 120 m hadic, 4 m savic, 12 kusů bouracího nářadí, dvě svítilny, 1 čtyřkolovou stříkačku a 14 výstrojů pro mužstvo. Toto inventární nářadí bylo tehdy ceněno na 2000 Kč. Hned po založení souboru složili členové podíly na vybudování hasičské zbrojnice v Pohledu. Ta již dnes bohužel nestojí, současná hasičská zbrojnice je původně sušárna ovoce, která byla v roce 1983 přestavěna. Tento sbor zasahoval při velkém požáru v Mladoňovicích, ke kterému došlo dne 26. 5. 1910, tehdy shořeli tři domovní stavení a dvě stodoly. Další zásah následoval v roce 1915 v Petříkovicích. Byli přítomni také u požáru v roce 1922, kdy blesk zapálil dům u Vacků v Čejkovicích a v bouři a silném větru se oheň přenesl ke Smetánkovým, kde měli již složenou úrodu. V roce 1922 a též v roce 1923 zasahovali při požáru u Blehů na Mýtkách a také 16. září 1931, když vypukl požár u Drahošů v Čejkovicích a také v roce 1930, kdy hořelo u Horníků ve Rteníně.

Ze starých záznamů či paměti místních občanů se můžeme dozvědět, že před rokem 1881 vyhořela v Deblově hospoda (tehdy u Blehovýh, dnes u „dolních“ Chvojkových) a také v Deblově vyhořel velký statek, který prý stával v poli za Burešovými směrem na Mladoňovice. Pamětnící dosud vzpomínají na velké hasičské cvičení v Čejkovicích v roce 1935, tehdy sbor získal novou motorovou stříkačku. V tomto roce ale také společný sbor Čejkovice, Pohled a Zbyhněvice svou činnost končí a vznikají dva samostatné sbory: Čejkovice a Pohled společně se Zbyhněvicemi, ale i toto spojení končí v roce 1951 z důvodu rozdělení těchto obcí.

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz

                                         

Z historie hasičských cvičení