Geologická lokalita Deblov

Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: skalní výchozy v lesním porostu mezi obcemi Deblov a Lipina, cca 400 m jižně od Deblova, v blízkosti kóty Na Chocholce
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází ve východní části chrudimského staršího paleozoika, které je zde přiřazováno k vápenopodolské synklinále. Skalní výchozy tvoří světlé křemence (skalecké) stáří střední ordovik, v okolí se nacházejí břidlice a prachovce míčovského souvrství. Křemence jsou zachovány ve formě drobných skalek, místy jsou dobře patrné ukloněné vrstevní plochy o rozměrech vyšších stovek metrů čtverečných. Na lokalitě se nachází poměrně dobře zachovaná velká vrstevní plocha, na které lze pozorovat stopy po intenzivní biologické činnosti organismů, které se dochovaly ve formě tunelů. Jedná se o rody: Pragichnus, Skolithos, Monocraterion.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - chrudimské starší paleozoikum - vápenopodolská synklinála

Stratigrafie: střední ordovik
Jevy: výchoz, vrstva, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geotop (turisticky zajímavé)

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz

                                         

Fotogalerie