Historie obce Deblov

Historie obce Deblov

Obec Deblov vznikla v období zakládání nových rolnických sídel, které nebylo organizováno lokátory, ale zřejmě představenými obcí za souhlasu vrchnosti, jež měla zájem na růstu počtu poddaných rolníků a jimi odváděných dávek. U těchto drobných vesniček již většinou chyběla společná pastviště, průhony, „obecní placy“ a veřejnými plochami zůstávaly téměř jen cesty, vlastnictví pozemku nekončívalo na hranici katastru, jak tomu bylo u starších lesních, lánových nebo návesních vsí.
Je pravděpodobné, že víska dostala jméno po Deblově dvorci, kolem nějž osada vznikla. Deblov patříval k majetku hradu Oheb, který po zbudování vlastnil vilémovský klášter. První písemná zmínka o této lokalitě je uvedena v listině z roku 1436, kde se uvádí, že po zániku kláštera toho roku připsal hrad i s Deblovem císař Zikmund Janu Hervítovi z Rušinova. V téže době je zde připomínán dvorec a spolu s ním také tzv. „hájenství deblovské“.
Poté se majitelem vesnice stal Markvart Špína z Jenišovic, který ji v roce 1491 prodal Mikuláši Trčkovi z Lípy a na Lichtenburku. Roku 1539 prodal toto panství Jan starší Trčka z Lípy svému synovi Janu mladšímu Trčkovi z Lípy, jenž o deset let později coby bezdětný opustil tento svět. Po šlechticově smrti se majetek dostal do rukou jeho strýce Viléma Trčky z Lípy. Ten zděděné panství okolo hradu Oheb prodal celkem záhy (v roce 1555). Novými majiteli se stali lichtenburští (lichničtí) bratři Albert a Václav Robmhápové ze Suché.
Roku 1564 si bratři toto panství rozdělili. Václav Robmháp si ponechal mimo jiné i ves Deblov, která od té doby náležela k panství ohebskému, jež se později nazývalo sečské. Dne 28. listopadu 1583 bylo celé panství prodáno Albertu Bryknarovi z Brukštejna. Po jeho smrti drželi panství synové Jiří a Albrecht, později Albrecht sám a ten je vyměnil smlouvou z 16. července 1596 za panství tismické. A tak se Deblov v roce 1596 dostal do držení Karla Záruby z Hustířan za cenu 44 000 kop zlatých. Karlův nástupce Jan Záruba byl obviněn z účasti na českém stavovském povstání (1618 - 1620). Nakonec byl 13. 7. 1623 zproštěn viny. Své nekatolické víry se však odmítl vzdát, a proto byl 8. 4. 1628 donucen prodat panství sečské, k němuž patřil i Deblov, císařskému plukovníkovi Františku de Couries, pánu nasavrckému, původem francouzskému důstojníku v habsburských službách již za Rudolfa II. Po smrti francouzského aristokrata a následně i po smrti jeho syna Emanuela připadlo v roce 1663 vše Emanuelově matce, které se podruhé vdala za Rudolfa Václava ze Schönfeldu. Syn Josef František ze Schönfeldu odkázal veliký majetek své jediné dceři Marii Kateřině. Marie Kateřina se provdala za Jana Adama knížete z Auerspergu v roce 1746. Auerspergové byli posledními majiteli panství. Za nich byla v roce 1848 zrušena robota a s jejím zánikem přišel v ruku v ruce konec feudálního poddanství.
Dle soupisu poddaných z roku 1651 byla v Deblově evidována tato příjmení: Slanina, Prdelka, Hladíků, Koblížek, Strašek. O dva roky později zde bylo evidováno 5 sedláků.
Od roku 1835, kdy ve vsi žilo 44 obyvatel v 7 domech, se do roku 1890 zvýšil stav na 70 obyvatel v 10 domech.
Obyvatelé Deblova v roce 1872: č.p. 1 - František a Františka Chvojkovi, č.p. 2 - Jan Hrbolka, č.p. 3 - Václav a Kateřina Soudkovi, č.p. 4 - Jan Bleha, č.p. 7 - Václav a Františka Korečkovi. Na základě úředního sčítání lidu v roce 1900 bydlelo tehdy v Deblově 73 obyvatel. V roce 1903 jsou v Deblově zaznamenáni: kovář Franc Vincenc a rolníci, kteří mají více než 50 korců: Chvojka Jan, Hrbolka František, Soudek Václav, Bleha Jan, Koreček Josef.
Nejdříve byl Deblov osadou politické obce Liboměřice, k roku 1890 ho v pramenech najdeme jako osadu politické obce Licibořice. Tehdy veliká obec licibořická měla 24 km2 rozlohy. Zájmy jednotlivých osad byly často v rozporu, proto došlo k rozdělení na 4 nové obce. Od roku 1910 můžeme o  Deblovu mluvit jako o samostatné politické obci, k níž patřily osady Lipina, Mladoňovice, Mýtka, Petříkovice a Rtenín.
V roce 1921 měla politická obec Deblov 368 obyvatel, v roce 1940 bychom napočítali 351 obyvatel, v roce 1960 se jednalo o 297 obyvatel.
V roce 1960 skončila činnost samostatného místního Národního výboru v Deblově. Tehdy byl připojen pod správu Obecního úřadu
v Mladoňovicích.

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz