SMĚRNICE Č. 13

O ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU V OBCI MLADOŇOVICE

IČ:  00270521, se sídlem Mladoňovice 14, 538 21  Slatiňany
Schválena dne 28.5.2015 zastupitelstvem obce Mladoňovice
usnesením číslo 5/15

I. Předmět úpravy

 1. Tato Směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Mladoňovice (dále jen „Směrnice“) upravuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“) v platném znění ke dni vydání Směrnice způsob zadávání zakázek malého rozsahu, tj. zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne:
   - u zakázek na stavební práce částku 6.000.000,- Kč bez DPH
   - u zakázek na dodávky a na služby částku 2.000.000,- Kč bez DPH
 2. Otázky neupravené touto Směrnicí musí být řešeny v souladu s ustanovením § 6 zákona, tj. za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
 3. Tato směrnice se vztahuje na všechny veřejné zakázky obce Mladoňovice (dále jen „obce), jejichž celková předpokládaná hodnota nepřesáhne částky uvedené v odst.1 této směrnice, a současně jejichž celková předpokládaná hodnota přesahuje částku
 4. u zakázky na stavební práce 50.000,- Kč bez DPH
 5. u zakázek na dodávky nebo služby 50.000,- Kč bez DPH
 6. Veřejné zakázky pod hodnoty uvedené v odst. 1 a) a b)  je možné zadat přímo, tzv. z volné ruky, tj. uzavřením smlouvy s dodavatelem nebo        formou přímého nákupu, nebude-li stanoveno jinak vnějším vlivem (např. podmínkami poskytovatele dotace apod.).
 7. Veřejnou zakázku nad hodnoty uvedené v odst. a) a b) tohoto odstavce je možné zadat přímo, tzv. z volné ruky, tj. uzavřením smlouvy s dodavatelem nebo formou přímého nákupu jen výjimečně, a to na základě usnesení zastupitelstva obce nebo v případech uvedených v závěrečných a společných ustanoveních (část X a).  

II. Rozhodnutí o způsobu zadání zakázky malého rozsahu

 1. Zakázky malého rozsahu nepodléhají zadávacímu režimu zákona, spočívají však na jeho základních zásadách.
 2. Zadavatel na počátku procesu zadání zakázky postupuje tímto způsobem:
   - Určí, o jaký druh zakázky se jedná (zakázka malého rozsahu či jiná)
   - V případě zjištění, že jde o zakázku malého rozsahu, postupuje podle této schválené Směrnice

III. Závazná pravidla pro zadání zakázky malého rozsahu dle těchto Směrnic

Následující pravidla platí pro zadávání zakázek malého rozsahu, tj. zakázek těchto předpokládaných hodnot

 • Stavební práce od 50.000,- do 6.000.000,- Kč bez DPH
 • Dodávky a služby od 50.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH

IV. Výzva k předložení nabídek

 1. Zadavatel za účelem získání dodavatele vyzve písemně (dopisem, elektronickou formou) minimálně tři dodavatele k předložení nabídky na realizaci zakázky, včetně návrhu příslušné smlouvy, není-li stanoveno jinak.
 2. Současně může zadavatel zveřejnit výzvu jiným vhodným způsobem, aby mohli předložit nabídku i jiní dodavatelé.
 3. Termín na předložení nabídky musí být minimálně 7 pracovních dnů.
 4. Výzva k předložení nabídky zpravidla obsahuje:
 • Specifikaci zakázky podle jejího charakteru (věcná, časová, jiná charakteristika)
 • Požadavek na prokázání oprávnění k podnikání v příslušném oboru fotokopií originálu s čestným prohlášením, že oprávnění je ke dni podání nabídky platné
 • Požadavek na specifikaci ceny bez DPH a s DPH, a je-li to vhodné a účelné, cenu formou položkového rozpočtu
 • Požadavek na předložení návrhu příslušné smlouvy, není-li stanoveno pro danou zakázku jinak
 • Termín a místo pro podání nabídky
 • Kritéria pro hodnocení nabídek; základním kritériem bude cena, není-li s ohledem na specifičnost zakázky zvolena metoda dílčích hodnotících kritérií s uvedením %-tní váhy kritíérií. Stanovená kritéria nesmí být diskriminační a nepřiměřeně omezující soutěž dodavatelů. 
 • Sdělení, že zadavatel může zrušit zadání veřejné zakázky i bez udání důvodu
 • Upozornění na nutnost podat nabídku v zalepené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT – NABÍDKA“

V. Hodnocení nabídek 

 1. Zadavatel hodnotí nabídky podle jím stanovených kritérií.
 2. K nabídkám, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě, se nepřihlíží, a jsou z hodnocení vyřazeny, stejně jako nabídky došlé po uplynutí lhůty k podání nabídek.
 3. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provádí na zasedání zastupitelstva obce členové zastupitelstva obce, kteří jsou na zasedání přítomní. Podmínkou je přítomnost minimálně pěti zastupitelů.  
 4. Člen zastupitelstva nesmí být ve vztahu k zakázce podjatý; případnou podjatost je povinen nahlásit před aktem hodnocení, a musí být nahrazen jiným členem zastupitelstva. Podmínkou je minimální počet pěti hodnotících zastupitelů.
 5. O otevírání obálek a hodnocení nabídek se sepisuje písemný protokol, který podepisují všichni přítomní zastupitelé. Protokol obsahuje:
 • Jména přítomných zastupitelů
 • Seznam vyzvaných dodavatelů
 • Seznam obdržených nabídek
 • Seznam vyřazených nabídek a důvody vyřazení
 • Hodnocení
 • Výběr nejvhodnější nabídky a odůvodnění tohoto výběru.        

   6. Základním hodnotícím kritériem při výběru nejvhodnější nabídky je cena s přihlédnutím na celkovou ekonomickou výhodnost  nabídky a podmínky provedení.

7. Jestliže žádná z obdržený nabídek nebude z jakéhokoliv důvodu pro zastupitele obce akceptovatelná, lze rozhodnout, že nebude vybrána žádná z předložených nabídek. 

  VI. Uzavření smluvního vztahu

 1. Firma s nejvhodnější nabídkou, která byla ve výběrovém řízení vybrána pro realizaci, musí být schválena formou usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.
 2. Každý uchazeč musí být po rozhodnutí zastupitelstva obce o výsledku zadávacího řízení podle těchto Směrnic písemně informován.
 3. Úspěšný uchazeč je současně vyzván k uzavření smluvního vztahu (je mu zaslána objednávka, popř. podepsána navržená smlouva).

VII. Realizace zakázky 

 1. Veřejná zakázka realizovaná na základě zadání dle těchto Směrnic musí být realizována na základě písemného smluvního vztahu (objednávka, smlouva).
 2. Smluvní dokumenty podepisuje starosta/místostarosta obce na základě svého zákonného zmocnění, popř. osoba pověřená tím příslušným orgánem obce, kterým je zastupitelstvo obce.
 3. Smlouva o dílo je zpravidla schvalována usnesením zastupitelů obce.  V případě smlouvy o dílo, při kterém dochází k nabývání majetku a v případě smlouvy o dílo v ceně vyšší než 500.000,- Kč bez DPH musí být smlouva o dílo schválena usnesením zastupitelů obce.
 4. Za uvolňování finančních prostředků (platby faktur, popř. přímého nákupu, a to včetně záloh) je odpovědný starosta obce. 
 5. Za převzetí předmětu zakázky, za kvalitu, popř. uplatňování odpovědnosti za vady, úplnost, škody a jiné nároky obce odpovídá starosta obce. 
 6. Za administrativní zajištění zakázky odpovídá starosta obce. 

VIII. Zrušení zakázky

Zadavatel může zrušit kdykoli zadávací proces zakázky malého rozsahu, a to v souladu s obsahem výzvy, a vždy písemnou formou.

IX. Kontrola postupu zadavatele a archivace

 1. Archivace dokumentů se řídí platnými právními předpisy.
 2. Z procesu zadání zakázky malého rozsahu se uchovávají všechny listiny s ní související.

X. Závěrečná a společná ustanovení

 

 1. V případě nutnosti (zejména časové hledisko) je zastupitelstvo obce oprávněno rozhodnout o zadání zakázky malého rozsahu přímo, a to tehdy, hrozí-li přímá škoda v případě nezadání, a jde-li o věc veřejného zájmu, která nesnese odkladu, nebo je-li nebezpečí jiného prodlení, které by veřejný zájem mohlo narušit či ohrozit. Odůvodnění postupu mimo režim těchto Směrnic je zastupitelstvo obce povinno ve svém usnesení odůvodnit.
 2. Tato Směrnice je platná a účinná dnem jejího schválení zastupitelstvem obce.
 3. Její text se ode dne její platnosti a účinnosti zveřejňuje v plném znění trvale na webových stránkách obce.
 4. Touto Směrnicí se ruší v plném rozsahu Směrnice č.11 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 29.8.2013

 

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz